تبلیغات
منتظران ظهور امام زمان مهدی علیه السلام صلوات : اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ - حدیث درباره شك و وسواس

حدیث روز

منتظران ظهور امام زمان مهدی علیه السلام صلوات : اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ

درباره شك و وسواس

حدیث:
بـسـنـدى المتصل الى شیخ المحدثین و اءفضلهم ، محمد بن یعقوب الكلینى ، رحه الله تـعـالى ، عـن مـحـمـدبـن یـحـیـى ، عـن احمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قـال ذكرت لاءبى عبدالله ، علیه السلام ، رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة ، و قلت : هو رجـل عـاقـل . فـقـال ابـا عـبـدالله ، عـلیـه السـلام : و اءى عـقـل له و هـو یـطـیـع الشـیـطـان ؟ فـقـلت له : و كـیـف یـطـیـع الشـیـطـان ! فـقـال : سـله هـذا الذى یـاءتـیـه مـن اءى شـى ء هـو، فـانـه یقول لك : من عمل الشیطان .

ترجمه :
عـبـدالله بـن سنان گوید یاد كردم براى حضرت صادق ، علیه السلام ، مردى را كه مـبـتـلا بـود بـه وسوسه در وضو و نماز و گفتم :" او مرد عاقلى است ." حضرت صادق ، عـلیـه السـلام ، فـرمـود كـه "(چـه ) عـقـلى بـراى اوسـت و حال آنكه پیروى شیطان مى كند؟" گفتم به آن حضرت :"چگونه پیروى شیطان مى كند!" فـرمـود:"از او سـؤ ال كـن ایـنـكـه مـى آیـد او را چـه چـیز است آن ، پس همانا مى گوید: از عمل شیطان است ."
شـرح بـدان كـه وسوسه و شـك و تـزلزل و شـرك و اشـتباه آنها از خطرات شیطانیه و القـائات ابـلیـسـیـه اسـت كـه در قلوب مردم مى اندازد، چنانچه طماءنینه و یقین و ثبات و خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و القائات ملكیه است .
و تـفـسـیـر ایـن اجمال به طریق اختصار آن است كه قلب انسانى لطیفه اى است كه متوسط اسـت بـیـن نشئه ملك و ملكوت و عالم دنیا و آخرت . یك وجهه آن به عالم دنیا و ملك است ، و بـدان وجهه تعمیر این عالم كند، و یك وجهه آن به عالم آخرت و ملكوت نماید. پس ، قلب بـه مـنـزله آیینه دو رویى است كه یك روى آن به عالم غیب است و صور غیبیه در آن منعكس شـود، و یـك روى آن بـه عـالم شـهادت است و صور ملكیه دنیاویه در آن منعكس شود، و یك روى آن به عالم شهادت است و صور ملكیه دنیاویه در آن منعكس شود. و صور دنیاویه از مـدارك حـسـیـه ظـاهـریـه و بـعـضـى مـدارك بـاطـنـه ، مـثـل خـیـال و وهـم ، در آن انـعـكـاس پـیـدا كـنـد، و صـور اخـرویـه از بـاطـن عقل و سر قلب در آن انعكاس پیدا كند. و اگر وجهه دنیاویه قلب قوت گرفت و توجه آن یـكـسـره به تعمیر دنیا شد و همش منحصر شد در دنیا و مستغرق شد در ملاذ بطن و فرج و سـایـر مـشـتـهـیـات و مـلاذ دنـیـاویـه ، بـه واسـطـه ایـن تـوجـه بـاطـن خـیـال مـنـاسـبـى پـیـدا كـنـد بـه مـلكـوت سـفـلى كـه بـه مـنـزله ظـل ظلمانى عالم ملك و طبیعت است و عالم جن و شیاطین و نفوس خبیثه است . و به واسطه این تـنـاسـب القـائاتـى كه در آن شود القائات شیطانیه است ، و آن القائات منشاء تخیلات بـاطـله و اوهـام خـبـیـثـه گـردد. و نـفـس ‍ چـون بـالجمله توجه به دنیا دارد، اشتیاق به آن تـخـیـلات بـاطـله پـیـدا كـنـد و عـزم و اراده نـیـز تـابـع آن گـردد و یـكـسـره جـمـیـع اعـمـال قـلبـیـه و قـالبـیـه از سـنـخ اعـمـال شـیـطـانـى گـردد، از قـبـیـل وسـوسـه و شـك و تـردیـد و اوهام و خیالات باطله ، و ارادات بر طبق آن در ملك بدن كـارگـر گـردد. و اعـمـال بـدنـیـه نـیـز بـر طـبـق صـور بـاطـنـیـه قـلب گـردد، چـه كه اعـمـال عـكـس و مـثـال ارادات ، و آنها مثال و عكس و اوهام ، و آنها عكس وجهه قلوب است ، پس ، چـون وجـهـه قـلب بـه عالم شیطان بوده ، القائات در آن از سنخ جهالات مركبه شیطانیه گـردد، و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شك و شرك و شبهات باطله طلوع كرده تا ملك بدن سرایت كند.
و در این قیاس كه ذكر شد، وجهه قلب اگر به تعمیر آخرت و معارف حقه شد و توجه آن به عالم غیب شد، یك نحوه تناسبى با ملكوت اعلى ، كه عالم ملائكه و نفوس طیبه سعیده اسـت و بـه مـنـزله ظـل نـورانـى عـالم طـبـیعت است ، پیدا كند، و علوم مفاضه به آن از علوم رحمانى ملكى و عقاید حقه ، و خطرات از خطرات و القائات الهیه گردد، و از شك و شرك منزه و پاكیزه گردد و حالت استقامت و طماءنینه در نفس پیدا شود، و اشتیاقات آن نیز بر طـبـق عـلوم آن ، و ارادات بـر طـبـق اشـتـیـاقـات ، و بـالاخـره اعـمـال قـلبـیـه و قـالبـیـه و ظـاهـریـه و بـاطـنـیـه از روى مـیـزان عقل و حكمت واقع شود.
و از براى این القائات شیطانیه و ملكیه و رحمانیه مراتب و مقاماتى است كه اكنون مناسب نیست تفصیل آن .
و دلالت بـه آنـچـه ذكـر شـد مـى نـمـایـد بـعـضـى اخـبـار شـریـفـه مـثـل آنـچـه در مـجـمـع البـیـان از عـیـاشـى روایـت مـى كـنـد قال :
روى العـیـاشـى بـاسـنـاده عـن اءبـان بـن تـغـلب ، عـن جـعفر بن محمد، علیهما السلام ، قـال قـال رسـول الله ، صلى الله علیه و آله : ما من مؤ من الا و لقلبه فى صدره اذنان : اذن یـنـفـث فـیـهـا الوسـواس الخـنـاس . یـؤ یـد الله المـؤ مـن بـالمـلك ، و هـو قبل سبحانه : و ایدهم بروح منه .
فـرمـود حـضـرت صـادق ، سـلام الله عـلیـه : فـرمـود جـنـاب رسـول خـدا، صـلى الله علیه و آله :"نیست مؤ منى مگر از براى قلبش دو گوش است : یك گـوش اسـت كـه مى دمد در آن فرشته ، و یك گوش است كه مى دمد در آن شیطان وسوسه كـن . تـاءیـیـد مـى فـرمـایـد خـداونـد مـؤ مـن را بـه فـرشـتـه ، و ایـن از قول خداى تعالى است كه مى فرماید: تاءیید مى فرماید ایشان را به روحى از جانب خود."
و فـى مـجـمـع البـحـریـن ، فـى حـدیـث آخـر:انـه قـال : الشـیـطـان واضـع خـطـمـه عـلى قـلب ابـن آدم ؛ له خـرطـوم مـثـل خـرطـوم الخـنـزیـر، یـوسـوس لابـن آدم ان اقـبـل عـلى الدنـیـا، و مـا لا یحل الله . فاذا ذكر الله خنس . الى غیر ذلك من الروایات .
فصل : ذكر اخبارى در چگونگى وضو و غسل و تطهیر ائمه ع و دورى آنها از وسواس
پـس از آنـكـه مـعـلوم شـد از طـریـق اهـل مـعـرفـت كـه وسـوسـه از اعمال شیطانیه است ، ـ چنانچه در این حدیث شریف كه اكنون در مقام شرح آن هستیم و سایر احادیث ذكر فرمودند ـ ناچاریم بیان این مطلب را از طریق دیگر كه با اذهان عامه نزدیكتر و مـنـاسـبـتـر بـاشد بنماییم . گرچه بیان پیش نزد اهلش مطابق موازین عقلیه و ضوابط بـرهانیه و مطابق ذوق اهل معرفت و مشاهدات اصحاب قلوب است ، ولى چون بیان مبتنى بر اصول و قواعدى است كه از حوصله این اوراق خارج است از آن صرف نظر مى نماییم . پس ، گوییم كه شاهد بر این كه این وساوس و اعمال از بازیچه هاى شیطانى و القائات آن مـلعـون اسـت و داعـى دیـنـى و بـاعـث ایـمـانـى در كـار نـیـسـت ، گـرچـه بـه خـیـال بـاطـل صـاحـبـش بـاشـد، آن اسـت كـه آن مـخـالف بـا احـكـام شـریـعت و اخبار و آثار اهـل بـیـت عـصـمـت و طـهـارت اسـت . مـثـلا در اخـبـار مـتـواتـره از طـریـق اهـل بـیـت عـصـمـت ، عـلیـهـم السـلام ، وارد اسـت كـیـفـیـت وضـوى رسـول خـدا، صـلى الله عـلیـه و آله و سـلم ، كـه بـا یـك غـسـله بـوده .و از ضـروریـات فـقـه اسـت اجـزاى یـك غـرفـه از بـراى وجـه ، و یـك غـرفـه بـراى غـسـل دسـت راسـت ، و یـكـى بـراى دسـت چـپ . و امـا بـا دو غـرفـه یـا دو غـسـله مـحـل خـلاف اسـت ،حـتـى از صـاحـب وسـائل استفاده شود فتواى به عدم جواز، یا تـاءمـل در عـدم جـواز و از بـعـضـى دیـگـر نـقـل خـلاف شـده اسـت ،گـرچـه جـواز دو غـسـله نـیـز مـحـل تـاءمل نیست ، و شهرت عظیمه و اخبار كثیره دلالت بر استحباب آن دارد، لیـكـن بـعـیـد نـیـسـت افـضـلیـت یـك غـسـله ، مـنـتـهـا غـسـله اى كـه شـاداب كـنـد مـحـل را (ولیـكـن ) با سه غسله یعنى سه دفعه شستن ، به طورى كه در هر دفعه موضع غـسـل را آب فـرا گـیـرد، بـلا اشـكـال بـدعـت و حـرام و مـبـطـل وضـو اسـت اگـر بـا فـضـل آن مـسـح كـنـد. و در اخـبـار اهـل بـیـت ، عـلیـهـم السـلام ، وارد اسـت كـه غـسل سوم بدعت است ، و هر بدعتى در آتش است .

نویسندگان

نظرسنجی ظهور نزدیک

  آیا به نظر شما ظهور نزدیک است؟

PageRank Get our toolbar!

فال انبیاء

فال انبیاء

در خبرنامه سایت عضو شوید. در قسمت اول (نام) و در قسمت دوم (ایمیل) خودتان را وارد نمائید با تشکر از شما منتظر عزیز.

گالری عکس

  > اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ >
 • آخرین پست ها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
۞ google translate * مترجم گوگل ۞


استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین


  اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَ بَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْكَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَ ضاقَتِ الاْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّماَّءُ و اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْكَ الْمُشْتَكى وَ عَلَیْكَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِكْفِیانى فَاِنَّكُما كافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّكُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِكْنى اَدْرِكْنى اَدْرِكْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ